DZIAŁ ETNOGRAFII

Dział Etnografii został utworzony w roku 1964. W roku 1960 podjęto na terenie Zagłębia Dąbrowskiego etnograficzne badania terenowe dotyczące zwyczajów i obrzędów rodzinnych, pieśni i zwyczajów dorocznych, budownictwa, rolnictwa, ogólnych wiadomości dotyczących wsi oraz twórczości ludowej. Jednakże pierwsze eksponaty etnograficzne pojawiły się w zbiorach muzeum dopiero w roku 1971, po zorganizowanym konkursie dotyczącym stroju ludowego z Zagłębia. Przez kolejne lata starano się powiększać zbiory etnograficzne, które obecnie liczą blisko 1000 zabytków, w tym także przedmioty będące pomocami dydaktycznymi używanymi głównie w czasie lekcji muzealnych. Zbiory działu pochodzą z terenu Zagłębia i dotyczą kultury materialnej, duchowej oraz społecznej i są w miarę możliwości powiększane.

W czerwcu 2004 roku w Pałacu Mieroszewskich otwarto stałą wystawę etnograficzną „Izba zagłębiowska” prezentującą obraz tradycyjnej kultury ludowej Zagłębia Dąbrowskiego. Na wystawie zgromadzono wiele ciekawych eksponatów nieodzownych dawniej w gospodarstwie domowym, dziś nieużywanych i prawie zapomnianych. Pokazano również elementy kobiecego stroju świątecznego z okolic Będzina.

Ponadto dział prowadzi lekcje muzealne dotyczące stroju ludowego, kultury, zwyczajów i obrzędów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego i okolic, udostępnia literaturę dotyczącą regionu udziela konsultacji w kwestiach związanych z zagłębiowską kulturą. Od 2003 roku prowadzone są również, cieszące się dużym zainteresowaniem, warsztaty wikliniarskie dla dzieci i młodzieży, podczas których każde dziecko wyplata własnoręcznie koszyczek. Okazjonalnie organizowane są również warsztaty dla dorosłych. Dział Etnografii organizuje także konkursy o tematyce regionalnej m. in. konkurs na „Zagłębiowskie palmy wielkanocne” i konkurs „Rok obrzędowy w Zagłębiu Dąbrowskim”, którego tematyka zmienia się co roku.

Od 2004 roku pracownik działu prowadzi etnograficzne badani terenowe dotyczące przede wszystkim zachowanych jeszcze w pamięci mieszkańców Zagłębia zwyczajów i obrzędów dorocznych oraz rodzinnych, a także poczucia tożsamości mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. Podczas badań zbierane są również informacje z zakresu dawnego budownictwa, stroju oraz kulinarnych tradycji naszego regionu a także dokumentowane fotograficznie zachowane obiekty architektury oraz przejawy współczesnej obrzędowości.

Od roku 2009 z inicjatywy Działu Etnografii, co roku w ostatnią niedzielę czerwca organizowany jest „Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła” – impreza plenerowa promująca sztukę ludową, rzemiosło, rękodzieło i tradycyjne wyroby spożywcze.

Kontakt - mgr Anna Góra Etnograf

 

DZIAŁ HISTORII

Na największą uwagę zasługuje zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych. Można tu wskazać: kartę pergaminową z hymnem ku czci św. Katarzyny z 1567 r., przywileje Stefana Batorego z 1579 r., Jana III Sobieskiego z 1675 r., czy Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1789 r. Prawdziwą perełką wśród tej kategorii zbiorów jest księga cechu szewców z 1700 r. księga ta została poddana konserwacji i dziś stan jej zachowania jest bardzo dobry.  

W Muzeum Zagłębia znajdują się także numizmaty. Do najstarszych należą pochodzące z XV w. denarki koronne Kazimierza Jagiellończyka, denarki koronne Jana Olbrachta, dukaty węgierskie Zygmunta Luksemburczyka z przełomu XIV i XV w. Wśród eksponatów nieco „młodszych” znaleźć można 10 groszy z czasów Księstwa Warszawskiego.
W kolekcji Muzeum Zagłębia znajdują się numizmaty pochodzące też z innych krajów np. rosyjska moneta z czasów cesarzowej Elżbiety, Pawła I, Mikołaja II, a nawet eksponaty z początków XX w., z republiki litewskiej (1925 r.), Prus, Czechosłowacji (lata 20-te XX w.) i francuskie z okresu panowania Karola X, Napoleona III. Numizmaty pochodzą między innymi z XIX i XX w. Włoch, Luksemburga, Holandii, Belgii, Bułgarii, Anglii, Rumunii, USA, Austrii, Niemiec, Rosji, Grecji, Jugosławii.
W zbiorach znajdują się dodatkowo monety z czasów okupacji niemieckiej z różnych terenów.

Muzeum Zagłębia posiada bogatą kolekcję map i planów. Jest to przede wszystkim zbiór map Conrada Lottera pochodzący z II połowy XVIII w., oraz pochodząca z 1665 r. Regnum Bohemia. Najstarszym eksponatem w tej tematyce jest datowana na 1620 r. mapa Czech, niestety jej autor pozostaje nieznany. Ciekawy jest również plan Potockiego z 1823 r. Jest on wykonany piórkiem na papierze, pokolorowany, zawiera dużo informacji na temat struktury zasiedlenia miasta. Z eksponatów bliższych naszym czasom pochodzą np. plan sytuacyjny gruntów miasta powiatowego Będzin, składający się z 9 części (1872 r.), jak i mapa Zagłębia Dąbrowskiego (1925 r.).

Jako, że Będzin jest miastem bezsprzecznie związany z historią Żydów w zbiorach nie może zabraknąć judaików. Są wśród nich wspaniale zachowana Tora wraz z sukienką, fragmenty nadpalonej Tory, pas na święto Jom Kippur, jarmułka, zbiór książek żydowskich. Do tej grupy zaliczyć można także medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, wraz z dyplomem, który otrzymali 29 czerwca 1995 r. Honorata i Stanisław Mach oraz ich córka Wanda Jędryczek.

Ciekawy zbiór eksponatów stanowią pamiętniki. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje powstały w 1987 r. pamiętnik spisany przez braci Andrzeja i Jerzego Krąkowskich, którzy wraz z rodzicami mieszkali w Pałacu Gzichowskim w okresie międzywojennym. Pamiętnik obok wspomnień związanych z życiem rodzinnym zawiera opis ówczesnych wnętrz pałacowych, otocznia parkowego. Dzięki temu stanowi doskonałe źródło do poznania wyglądu wnętrz jednego z obiektów Muzeum Zagłębia w Będzinie. Kolejnym pamiętnikiem jest -„Pamiętnik Loli”, napisany przez Lolę Żarską (Ostrowską), mieszkankę Dąbrowy.

Muzeum Zagłębia wśród swoich eksponatów posiada bogaty zbiór dobrze zachowanej prasy. I tak wymienić można lokalne czasopismo „Kurier Zagłębia”, numery od 1.01.1914 r. do 12. 1914 r. Placówka posiada prasę okupacyjną: „Dziennik Ogłoszeń”, Dziennik Poranny”, „Kurier Kielecki, „Goniec Krakowski”, „Bendziner Kreisblatt”, „Siew”, „Przełom”, „Dziennik Radomski’, „Pod Stropem” i „Nowy Kurier Warszawski”.

Nawet Sztandary stanowią dużą część zbiorów muzealnych. Są one związane w większości z terenami Zagłębia Dąbrowskiego: Sztandar Związku Inwalidów Wojennych R.P. Oddział w Będzinie, Sztandar P.P.R. Kom. Gmin. w Ząbkowicach, Sztandar „Związku Podoficerów Rezerwy”, koło Ząbkowice, Sztandar Związku Młodzieży Polskiej przy Hucie „Będzin” w Będzinie. Ciekawostkę stanowi tutaj proporczyk z orłem legionowym z lat 1935 – 1936.

Pokaźny zbiór stanowią pamiątki przekazane przez mieszkańców Będzina i okolic. Są to w ogromnej mierze dokumenty osobiste takie jak: świadectwa szkolne, akty urodzenia, akty ślubu, dowody osobiste, książeczki PZPR, osobiste rodzinne zdjęcia, pocztówki, listy etc.

Spośród innych już nie tak licznych eksponatów w Dziale Historii na wspomnienie zasługują zwłaszcza bardzo dobrze zachowane banknoty
z czasów okupacji o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł. Kasa sklepowa (znajdująca się obecnie w pomieszczeniu kasowym w Pałacu Mieroszewskich) z końca XIX w. na której od strony widza widnieje napis w dwóch rzędach: „National Cash Register Co. Dayton, Ohio USA” National Cash Register Co. m.b.h. Berlin”. Rzadko spotykanymi eksponatami są oryginalny mikrofon z XX- lecia międzywojennego, a nawet zbiór maszyn do pisania, wśród których znalazły się: Orga-Privat, maszyna do pisania tzw. indeksowa Mignon oraz przenośna maszyna do pisania „Grudka”. Pochodzą one z pierwszej połowy XX wieku.

Na uwagę zasługuje ubranie obozowe tzw. pasiak. Należało ono do będzinianina, dr Kosibowicza więźnia m.in. obozu w Majdanku, skąd prawdopodobnie pochodzi ubranie. Do tego płaszcz powstańca śląskiego, wojskowy, znormalizowany w latach 1950-tych na wzór munduru LWP, zielony.

W zbiorach Muzeum Zagłębia w Będzinie znaleźć można kolekcję medali: odznaka Strzelca, medal pamiątkowy 35 - lecie PRL, medal okolicznościowy 30 lecie PKZ w DG, 1988 r., są to eksponaty często oddawane do Muzeum przez mieszkańców miasta i okolic.

Warto, zwrócić uwagę i na skrzynie, które należą do zbiorów Działu Historii. Wśród nich najstarsza, eksponowana obecnie za Zamku XVII- wieczna skrzynia drewniana typu „Skarbczyk”, obita żelaznymi listwami. Ciekawymi eksponatami są i pieczęcie, z napisami w otoku w języku rosyjskim, pieczęć miasta Będzina z herbem, pochodząca sprzed 1918 r., a także pieczęć z dwudziestolecia międzywojennego z napisem Agencja Pocztowo-Telekomunikacyjna Będzin w otoku.

Muzeum Zagłębia w Będzinie cały czas stara się powiększać swoje zbiory, korzystając przy tym z darów, z zakupów od osób prywatnych czy aukcji internetowych.

Dział Historii zajmuje się też działalnością edukacyjną. Oferta zajęć jest zróżnicowana i skierowana odbiorców w różnym wieku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia „Z wizytą w dawnej kancelarii”, „Heraldyka dla każdego”.

Ponadto od niedawna wprowadzony został cykl prelekcji, które tematycznie związane są z ważnymi wydarzeniami zarówno z historii Polski jak i świata.

Kontakt - mgr Karolina Stolorz Historyk

 

DZIAŁ ARCHEOLOGII

Pierwsze zabytki archeologiczne, jakie trafiły do Muzeum Zagłębia w Będzinie, pozyskał w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia jego ówczesny dyrektor i jednocześnie organizator placówki. Pochodziły z szeregu okolicznych późnobrązowych cmentarzysk, z halsztackiego grodziska na "Dorotce" oraz z dźwigającego się z ruin zamku będzińskiego. Również wtedy można było w komnatach odbudowanego zamku oglądać pierwszą wystawę archeologiczną. Po dłuższej przerwie, w początkach lat osiemdziesiątych muzeum zaczęło ponownie organizować wykopaliska. Na początek zajęto się osadą ludności kultury łużyckiej z końca epoki brązu, odkrytą w pobliskich Psarach. Wtedy też powróciły do nas zabytki z cmentarzysk i grodziska tejże kultury, wzmiankowane powyżej. Kilka lat wcześniej wróciły zabytki z zamku.
            
Wykopaliska na Górze Zamkowej rozpoczęły się wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych i trwają po dziś dzień. Pozwoliły na odkrycie i przebadanie dwóch nawarstwionych na siebie grodzisk wczesnośredniowiecznych: starego, jeszcze z epoki plemiennej i młodszego, z okresu powstawania państwowości polskiej. Badania ostatnich lat skoncentrowały się na terenie kwartału kościelnego, stanowiącego - oprócz obwodu zamkowego i zabudowy miejskiej, skupionej wokół starego rynku - jedną z integralnych części średniowiecznego miasta.
            
Dysponując zabytkami z kilkudziesięciu lat badań, stworzono w muzeum wystawę archeologiczną, systematycznie uzupełnianą zarówno w warstwie merytorycznej, jak i materialnej o wyniki corocznych prac. Wystawa ma charakter edukacyjny i przeznaczona jest głównie dla szkół. Można na niej prześledzić dzieje okolic dzisiejszego Będzina poczynając od epoki kamiennej po wspomniane wcześniej średniowieczne grodziska.
            
Zwiedzanie wystawy, lub jej wydzielonych fragmentów, jest zawsze w programie organizowanych w placówce lekcji muzealnych. Pierwszą część każdej lekcji poświęca się omawianiu zaplanowanego tematu z dziedziny archeologii z użyciem zabytków i ich kopii przeznaczonych do demonstracji, bądź materiałów poglądowych na slajdach. Później następuje uzupełnienie zdobytej przez uczniów wiedzy o zabytki eksponowane na wystawie.
Największym powodzeniem cieszy się lekcja mająca przybliżyć młodzieży samą istotę, cele i metody nauki zwanej archeologią, w połączeniu z omówieniem substancji zabytkowej okolic Będzina. Dla dzieci młodszych nazywamy tę lekcję: "Ziemia - księgą przeszłości", dla starszych: "Wprowadzenie do archeologii regionu".
            
W fazie opracowywania jest lekcja terenowa, podczas której uczestnicy będą mogli zapoznać się z układem przestrzennym średniowiecznego osadnictwa, obejrzeć jego zachowane relikty i dowiedzieć się na miejscu jak zlokalizowane są poszczególne stanowiska archeologiczne.

Kontakt - mgr Aleksandra Rogaczewska Archeolog

 

DZIAŁ BRONI I UZBROJENIA

Pierwsze eksponaty pochodziły z darów społeczeństwa. W roku 1963 dzięki poparciu Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie pozyskano znaczną liczbę broni, która stanowiła wówczas trzon kolekcji. W latach następnych była ona systematycznie powiększana przez zakupy i dary, które pozwoliły stworzyć kolekcję liczącą obecnie 350 pozycji katalogowych, ukazującą broń i uzbrojenie od wczesnego średniowiecza do wieku XX.
Kolekcja militariów Muzeum Zagłębia w Będzinie składa się z broni białej, miotającej i palnej oraz z uzbrojenia ochronnego. Najstarszym obiektem działu militariów jest polski miecz wczesnośredniowieczny z X lub początku XI w. Znaleziony został w roku 1949 na starym cmentarzysku na terenie Grodźca-Boleradza a to powiązanie z  Zagłębiem Dąbrowskim stanowi niewątpliwie dodatkową jego wartość. Miecz eksponowany jest obecnie na wystawie archeologicznej.

Z broni białej warto wymienić tasak (kord) z końca XV w., dwa miecze dwuręczne z XVI w., grupę rapierów i pałaszy jazdy z XVI - XVIII w., oraz szpady dworskie i oficerskie z XVII i XVIII w. Duży zestaw typów tworzy broń wojskowa regulaminowa z XIX i pierwszej poł. XX w. w postaci szabel, pałaszy, tasaków i bagnetów wojsk francuskich, austriackich, pruskich i polskich.

W grupie tej wyróżniają się: francuski pałasz kirasjerów wz. AN IX (1802-03) i szabla oficerska piechoty wz. 1821: dwie szable polskie: z XIX w. (po r. 1863) i oficera piechoty wz. 1917 oraz polski kordzik oficerski wz. 1924. Z broni miotającej Muzeum Zagłębia posiada 4 kusze myśliwskie i sportowe z XVIII i XIX w. oraz kuszę na kulę tzw. "arbaletę" z XVI/XVII w.

Broń palna wraz z akcesoriami strzeleckimi tworzy najliczniejszą grupę w zbiorze militariów Muzeum. Reprezentowana jest głównie przez broń zachodnioeuropejską różnych typów, od strzelb lontowych do iglicowych. Obejmuje broń krótką i długą, wojskową, myśliwską i sportową.

Do broni wojskowej należy przede wszystkim broń regulaminowa, żołnierska, datowana od poł. XVIII w., ale również broń starsza z zamkami lontowymi i kołowymi.

Broń myśliwska obejmuje broń dawną i nowszą, zwykle bogato zdobioną w luksusowym wykonaniu. Broń sportowa, głównie z XIX w., charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem i umiarkowanym zdobnictwem.

W skład uzbrojenia ochronnego wchodzą hełmy, tarcze, zbroje płytowe i ich części oraz kolczugi. Tu warto wymienić grupę hełmów zamkniętych - przyłbic i lekkich hełmów szturmaków i szyszaków, napierśnik zbroi kopijniczej, trawiony i złocony, Norymberga poł. XVI w., fragmenty włoskiej zbroi kopijniczej z końca XVI w. oraz kompletną zbroję pikinierską z ok. 1600 r.

Z nielicznej broni wschodniej warto zwrócić uwagę na japoński hełm samurajski typu "hoshi-kabuto" i pięknie zdobioną japońską strzelbę lontową. Ponadto 3 zestawy hełmów i tarcz indoperskich, umieszczonych na kolczugach.

Kontakt - mgr Karolina Stolorz Historyk

 

DZIAŁ SZTUKI

Dział Sztuki został utworzony z chwilą podjęcia starań o przekazanie na potrzeby Muzeum Zagłębia zabudowań Pałacu Mieroszewskich. Początkowo zbiory były skromne i opierały się  na dziełach plastycznych pochodzących z zagłębiowskich, artystycznych środowisk twórczych.

Na potrzeby utworzenia wystawy stałej poświęconej wnętrzom pałacowym, dział zgromadził rzemiosło artystyczne, wyroby ze srebra, porcelanę, malarstwo sztalugowe, meble prezentujące style od XVIII do początków XX w., a także makaty z wytwórni Oskara Potockiego w Buczaczu.

Dzięki meblom w różnych stylach historycznych i właściwemu doborowi przedmiotów użytku codziennego oraz odpowiedniej aranżacji na salach pałacowych, podjęto próbę odtworzenia charakteru oraz  klimatu określonych pomieszczeń. Bardzo dużą wartość artystyczną i historyczną posiadają meble, których forma wywodzi się z klasycyzmu według projektu Paula Follota, co sprawia, że salon z medalionami prezentuje się bardzo okazale. Jednym z ostatnich, pięknych i cennych sprzętów, które zasiliły wystawę stałą jest XIX  -wieczna, niemiecka szafa na książki oraz mapy posiadająca niezwykłe zdobienia secesyjne.

W Dziale Sztuki duży nacisk położono na gromadzenie dzieł artystów związanych z Będzinem i miastami ościennymi, czego efektem jest odkrycie oraz udokumentowanie twórczości Samuela Cyglera malarza – grafika. Prace Samuela Cyglera były kilkakrotnie wystawiane przed II wojną światową oraz wielokrotnie po okupacji, co zapewniło artyście trwałe miejsce w historii sztuki polskiej. Pod opieką działu znajduje się pokaźny zbiór grafik, malarstwa olejnego oraz akwareli Samuela Cyglera. Należy podkreślić, że jest to jedna z największych kolekcji tego artysty w Polsce i zagranicą.

Interesującym, dużym zbiorem malarstwa są też obrazy Profesora Jana Świderskiego, który urodził się w Będzinie-Grodźcu. Jan Świderski był znakomitym, bardzo znanym malarzem – pejzażystą posługujący się techniką farb olejnych i pasteli. W zasobach Działu Sztuki oprócz obrazów profesora znajduje się praca krakowskiej artystki Janiny Kraupe-Świderskiej, która w 2015 r. powyższą kolekcję  przekazała w darze dla Muzeum Zagłębia w Będzinie.

Dawne malarstwo sztalugowe skupia się wokół dzieł o tematyce portretowej i pejzażowej (od XVIII do XIX w.). Inna grupa obrazów to prace artystów żyjących w Zagłębiu lub ilustrujących te ziemie, takich jak: Heliodor Władysław Gumiński, Adam Puacz, Wiktor Detke oraz Wacław Pilecki.

Rangę zbiorów podnoszą dwie akwarele pt. „Chrzest Polski” oraz „Zaślubiny bł. Kingi”, będące szkicami, do polichromii w kościele NMP w Sosnowcu autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Stworzone na papierze, przy pomocy farb akwarelowych, ołówka oraz tuszu, propozycje polichromii wykazują dbałość o szczegóły detalu ubioru, elementów zdobniczych natomiast treści patriotyczne zostały uwypuklone w scenach historycznych, religijnych, a wszystko to tworzy spójną całość zgodną z młodopolskim duchem epoki.

Obecnie dział powiększa zbiory o prace plastyczne twórców nieprofesjonalnych  oraz artystów z terenów Zagłębia a także z innych regionów Polski. Dzięki tym poczynaniom można będzie stworzyć kolekcję sztuki współczesnej bazującej na różnych ośrodkach artystycznych.

Jakość merytoryczna kolekcji pozwala formułować tezę o jej ważnym znaczeniu dla regionu.

Kontakt - mgr Małgorzata Hałasik Historyk Sztuki

 

DZIAŁ FOTOGRAFII

Dział Fotografii zgromadził kolekcję dokumentującą przemiany miast zagłębiowskich. Ważnym materiałem są zdjęcia ukazujące: odbudowę zamku będzińskiego, powstające osiedla mieszkaniowe, zabytki architektury utylitarnej na terenie Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej oraz zdjęcia przedstawiające wydarzenia historyczne, polityczne i społeczne naszego regionu.

Do bardzo cennych nabytków należy zbiór ponad  1300 sztuk szklanych negatywów formatu od 9 x 12 cm do 18 x 24 cm, których autorem jest Bronisław Arciszewski. Archiwum jest zwartym zespołem pod względem tematycznym oraz stylistycznym. Obejmuje ono portrety, dokumentacje życia społecznego oraz rodzinnego, infrastrukturę z terenu Zagłębia. Zdjęcia, jak i szklane negatywy pochodzą z okresu działalności studia Bronisława Arciszewskiego w Będzinie w latach 1909–1938. Prace te świadczą o dobrym rzemiośle oraz talencie obserwatorskim autora. Bronisław Arciszewski to bez wątpienia jedna z ważniejszych postaci dokumentujących trudną rzeczywistość początku pierwszej połowy XX wieku. Najważniejszą cechą bezcennych zasobów jest wartość dokumentalno-historyczna. Wszystkie te walory sprawiły, że powyższe zbiory otrzymały bardzo wysoką ocenę dr. Adama Soboty - Kustosza Działu Fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Wyróżniającą się podkategorią w Dziale Fotografii jest spuścizna po bardziej i mniej znanych zakładach fotograficznych działających przed II wojną światową na terenie miast zagłębiowskich. Należy zauważyć, że wśród tego bogatego zbioru fotografii atelierowej dominują zdjęcia typu Carte de visite i Cabinet „Braci Altman”, „M. Arbus i synowie”, „Moderne”, „Edward”, „J. Zorski”, „Leonard”, „Zalega”. Często rewers fotografii jest ozdobiony piękną winietą odzwierciedlającą epokę, co podnosi wartość artystyczną zdjęcia. Na uwagę zasługują fotografie portretowe z zakładów „E. Germana” z Moskwy, „Hermana Tietz” z Hamburga, „Denier”  z Petersburga.

Poza tym dział zaczął gromadzić zabytkowy sprzęt, taki jak projektory fotograficzne, różnego rodzaju aparaty fotograficzne. Ważnym celem działu jest pozyskiwanie nowych nośników historii jakimi jest, nadal niedoceniona, fotografia.

 

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY