Poza dwoma obiektami, które były pod opieką Muzeum - Pałacem Mieroszewskich oraz Zamkiem, dziś Muzeum Zagłębia w Będzinie posiada sześć gotowych do zwiedzania obiektów - Pałac Mieroszewskich, Zamek, Dom Modlitwy "Mizrachi", Wzgórze Zamkowe - zrewitalizowana przestrzeń wokół Będzińskiego Zamku z wieloma atrakcjami, m.in. ścieżką dydaktyczną a także z ciekawie przygotowanymi Miejscami Magicznymi. Nieopodal, a dokładniej pod Wzgórzem Zamkowym zlokalizowane są Będzińskie Podziemia - początkowo drążone jako schron, dziś na nowo odkryto i przygotowano do zwiedzania ponad 400 metrów podziemnych korytarzy. Między Wzgórzem Zamkowym a Domem Modlitwy "Mizrachi" znajduje się odnowiony fragment średniowiecznego muru otaczającego niegdyś miasto.

Od 23.03.2018 r. przy Muzeum Zagłębia w Będzinie działa Rada Muzeum.

Skład Rady I Kadencji (23.03.2018 r. - 22.03.2022 r.):
dr Jacek Siebel – przewodniczący
Aneta Witkowska-Złocka – zastępca przewodniczącego
Halina Mentel
dr Jacek Pierzak
prof. dr hab. Jerzy Sperka

Skład Rady II Kadencji (23.03.2022 r. – 22.03.2026 r.)
dr Jacek Siebel – przewodniczący
Aneta Witkowska-Złocka – zastępca przewodniczącego
Halina Mentel
dr Jacek Pierzak
prof. dr hab. Jerzy Sperka

Rada Muzeum działa w oparciu o Regulamin Rady Muzeum przy Muzeum Zagłębia w Będzinie z dnia 19.04.2018 r.

REGULAMIN

RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE

 

 • § 1

Rada Muzeum przy Muzeum Zagłębia w Będzinie działa na podstawie Ustawy z dnia 21.11.1996 r. o Muzeach (Dz.U. Nr 5 poz. 24., z 1997 r. z późn. zm.), Statutu Muzeum nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XLVI/450/2014 z dnia 29.01.2014 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.184.2018  z dnia 26.03.2018 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zagłębia w Będzinie.

 

 • § 2
 1. Rada Muzeum działa jako organ nadzorujący prace Muzeum oraz wnioskodawczy, doradczy i opiniotwórczy.
 2. Do zadań Rady Muzeum należy:
  • sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum swoich powinności – określonych w ustawie o muzeach oraz w statucie Muzeum, a w szczególności polegających na:
   1. gromadzeniu dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych (zakupy, przydziały, darowizny, zapisy, depozyty, badania terenowe) w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych,
   2. inwentaryzowaniu, katalogowaniu, naukowym opracowaniu muzealiów dokumentacyjnych,
   3. przechowywaniu dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa,
   4. utrzymaniu i udostępnianiu ekspozycji wszystkim zainteresowanym,
   5. zabezpieczeniu oraz konserwacji muzealiów,
   6. popularyzacji regionalnego dziedzictwa kulturowego,
   7. prowadzeniu działalności edukacyjnej,
   8. udostępnianiu zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych.
  • Ocena działalności Muzeum poprzez:
   1. zatwierdzanie rocznych rzeczowo-finansowych planów pracy Muzeum,
   2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Muzeum.
  • Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach merytorycznych dotyczących:
   1. rozwoju i działalności Muzeum,
   2. wieloletnich planów merytorycznych i inwestycyjnych,
   3. zagospodarowania Muzeum,
   4. prowadzenia badań naukowych i dokumentacji,
   5. działalności wydawniczej,
   6. działalności ekspozycyjnej i upowszechnieniowej,
   7. działalności edukacyjnej,
   8. zabezpieczenia i konserwacji zbiorów,
   9. problemów organizacyjnych i gospodarczych o podstawowym znaczeniu dla Muzeum.
 • § 3
 1. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Będzina.
 2. Rada liczy 5 osób.
 3. Rada Muzeum wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 4. Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.
 5. Przed upływem kadencji Prezydent Miasta może odwołać członka Rady Muzeum w przypadku pisemnego wniosku zainteresowanego.
 • § 4
 1. Rada Muzeum odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Rady Muzeum są zwoływane przez przewodniczącego lub jego zastępcę, a także na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków rady – każdorazowo w uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum.
 3. Przewodniczący Rady Muzeum może zaprosić na posiedzenie specjalistów określonej dziedziny, których opinie mogą być pomocne dla określenia stanowiska Rady.
 4. W posiedzeniach Rady – ze strony Muzeum – bierze udział Dyrektor Muzeum oraz sekretarz prowadzący dokumentację pracy Rady.
 5. Osoby wymienione w ust. 3 i 4 nie mają prawa do głosowania w sprawach będących przedmiotem obrad Rady Muzeum.
 6. Z końcem trwania kadencji Dyrektora Muzeum, Rada może wydać opinię o przebiegu kadencji i przekazać ją Prezydentowi Miasta.
 7. W przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Rada zgłasza jednego dodatkowego członka do składu komisji konkursowej.
 • § 5
 1. Posiedzenia Rady Muzeum – dla ważności podjętych ustaleń – muszą się odbywać przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 2. W sprawach rozpatrywanych na swoich posiedzeniach Rada Muzeum podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku równej ilości głosów opowiadających się za przyjęciem i za odrzuceniem uchwały o jej przyjęciu lub odrzuceniu decyduje głos przewodniczącego Rady Muzeum, a w razie jego nieobecności głos jego zastępcy.

 

 • § 6
 1. Z przebiegu posiedzenia Rady Muzeum sporządzane są protokoły.
 2. Obsługę biurową Rady Muzeum prowadzi Muzeum Zagłębia w Będzinie.
 3. Koszty posiedzeń Rady Muzeum pokrywa Muzeum Zagłębia w Będzinie.
 • §7
 1. Za udział w posiedzeniach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z uczestniczeniem w posiedzeniach Rady.
 3. Środki na cel wymieniony w pkt. 2 zabezpiecza Muzeum Zagłębia w Będzinie.
 • § 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Muzeum o przyjęciu regulaminu.

Design Joanna Kobryń © Muzeum Zagłębia w Będzinie

MAPA STRONY